โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก
401/180 หมู่ 3 ต.รัญญิก  อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-302928,086-4482308

 


Super Kids School

บ้านเด็ก SUPER KIDS รับปรึกษาเด็กออทิสติก ,สมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่ง , บกพร่องด้านการเรียนรู้ (086) 4482308 , (081) 6054458


โรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก
401/180หมู่ 3ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  หมายเลขโทรศัพท์ 055-302928  ,086-4482308

 
ควบคุมโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต1 กระทรวงศึกษาธิการ


ขั้นตอนการรับบริการ

 

1. การลงทะเบียนข้อมูลแรกรับบริการ
2. การประเมินและวัดผลระดับความสามารถของเด็กเพื่อวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมดังนี้

  • ทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การรับรู้สึกและเคลื่อนไหวในเด็กออทิสติก
  • ทักษะด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาในเด็กออทิสติก
  • ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาในเด็กออทิสติก
  • ทักษะทางสังคมและอารมณ์ในเด็กออทิสติก
  • ทักษะการช่วยเหลือตนเองในเด็กออทิสติก

3.  รายงานผลการประเมินและวางแผนการสอนร่วมกับผู้ปกครอง

4.  ประเมินและพัฒนาทักษะการสอนของผู้ปกครอง ตลอดจนการเลี้ยงดูที่เหมาะสม

5.  รายงานความก้าวหน้าในการฝึกแต่ละวันและเดือนซึ่งผู้ปกครองสามารถประเมินผลด้วยตนเองได้ ตามตัวอย่างหน่วยกิจกรรมที่  5.1การรู้จักและอวัยวะตามคำสั่ง

 


 

ภาพกิจกรรมบำบัด เด็กออทิสติก
 

 ภาพกิจกรรมบำบัดเด็ก ออทิสติก บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ 

 

  
    
 

 

 ภาพบบรรยากาศและสถานที่ บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์